صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

علم روانشناسی از علوم مهم در حوزه علوم انسانی است که تمامی فعالیت های مرتبط با انسان ها را با خود پیوند می دهد؛ بر این اساس نیز هر علمی که در ارتباط با انسان و فعالیت های انسانی است می تواند با روانشناسی پیوند داده شود. با این توضیح محورهای این همایش مطابق زیر می باشد. 
 1. کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی
 2. روان شناسی مثبت نگر و سلامت
 3. روان شناسی مثبت نگر و سالمندی
 4. روانشناسی مثبت نگر در سازمان ها
 5. روان شناسی مثبت نگر و آموزش و پرورش
 6. روانشناسی مثبت نگر و دین
 7. روان درمانی های مثبت نگر
 8. روان شناسی مثبت نگر و خانواده
 9. روان شناسی مثبت نگر و جامعه
 10. روان شناسی مثبت نگر در محیط کار و سازمان ها
 11. و دیگر موضوعات مرتبط با حوزه روانشناسی مثبت نگر