| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

جهت چاپ اصل مقالات تماس بگیرید

پس از برگزاری باشکوه و علمی همایش، نویسندگان می توانند جهت چاپ مقالات خود اقدام کنند.


ادامه مطلب1396/02/03

رئوس برنامه همایش مشخص شد

بر اساس تصمیم دبیر اجرایی همایش برنامه های همایش مشخص شدند.

ادامه مطلب1396/01/26

نمونه پوستر همایش در وبسایت بارگداری شد

دستورالعمل و نمونه پوستر مورد نظر همایش در وبسایت بارگذاری شد و مقالاتی که جهت سخنرانی انتخاب نشده اند باید به صورت پوستر آماده و ارائه شوند.


ادامه مطلب1396/01/24

مقالات ارائه شونده در همایش مشخص شدند

با محاسبه میانگین نمرات داوری، مقالاتی که در روز همایش به صورت پوستر ارائه می شوند مشخص شدند.


ادامه مطلب1396/01/21

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر