این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

محسن دهقانی

دکترای تخصصی

آلودگی محیط زیست

دانشیار- دبیر علمی

2

تورج اسدی

دکترای تخصصی

خاک شناسی

استادیار

3

سید مسعود منوری

دکترای تخصصی

ارزیابی محیط زیست

استادیار

4

عبدالرضا کرباسی

دکترای تخصصی

آلودگی محیط زیست

دانشیار

5

سید علی جوزی

دکترای تخصصی

علوم محیط زیست

دانشیار

6

رضا مرندی

دکترای تخصصی

مهندسی محیط زیست

دانشیار

7

غلامحسین بیگی پور

دکترای تخصصی

مرتع و آبخیز داری

استادیار

8

صابر قاسمی

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار- دبیر اجرایی

9

محمد صدیق مرتضوی

دکترای تخصصی

شیمی تجزیه

استادیار

10

حسین پرورش

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار

11

فرید معین پور

دکترای تخصصی

شیمی آلی

استادیار

12

امیرپلهم عباسی

دکترای تخصصی

مرتع و آبخیز داری

استادیار

13

آژیر خلیل آریا

دکترای تخصصی

زیست شناسی

استادیار

14

فرشاد جوادی زاده

دکترای تخصصی

جغرافیا

استادیار

15

لیلی محبی نودژ

دکترای تخصصی

شیمی آلی

استادیار

16

مجید وفادار

دکترای تخصصی

محیطزیست

استادیار

17

کرمانی

دانشجوی  دکترای تخصصی

کشاورزی

مربی