صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 • تکثیر و پرورش آبزیان
  • روش‌های نوین تکثیر و پرورش
  • تغذیه آبزیان
  • غذاهای زنده برای آبزیان
  • ژنتیک آبزیان
  • بیوتکنولوژی آبزیان
  • بهداشت و بیماری‌های آبزیان
  • هیدرولوژی و مدیریت منابع آب

 • بیولوژی آبزیان
  • ارزیابی ذخایر آبزیان
  • ماهی‌شناسی
  • ماهیان زینتی
  • بیولوژی بی‌مهرگان آبزی (خیار دریایی، توتیا و ...)
  • فیزیولوژی آبزیان شیلاتی

 • بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی
  • اقیانوس‌شناسی شیلاتی
  • اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای
  • اکوسیستم‌های حساس دریایی (مناطق ساحلی، مناطق مرجانی، تالاب‌ها، مارش‌های نمکی و ...)
  • مدل‌شناسی شیلاتی
  • شاخص‌های زیستی
  • حفاظت آبزیان شیلاتی

 • فرآوری و تولید محصولات نوین شیلاتی و صنایع وابسته

 • تکنولوژی صید و صیادی

 • اقتصاد شیلاتی و بازاریابی