| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش
شورای راهبردی همایش
دبیر همایش
کمیته جذب منابع مالی و تدارکات
دبیرخانه همایش
کمیته علمی
اعضا
هیأت داوران
تدوین ویژه
کمیته اجرایی
کمیته آموزش
کمیته روابط عمومی
کمیته پشتیبانی
کمیته برگزاری همایش