آدرس دبیرخانه:
بندرعباس-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس-ساختمان پژوهشی-دبیرخانه دائمی همایش


تلفن: 4-33665500 (076)


دورنگار: 33665510 (076)

ساعات پاسخگویی:
همه روزه به جز ایام تعطیل
صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

راهنماي تنظيم  و ارسال مقاله:

متن مقاله در محيط word2007تايپ شود. قطع كاغذ A4 مي باشد. مقالات به صورت كامل : عنوان، چكيده فارسي، كلمات كليدي، مقدمه، نتايج، بحث و نتيجه گيري، سپاسگزاري ومنابع فارسي و انگليسي ارسال گردد. تعداد صفحات مقالات حداكثر 10 صفحه شامل متن ، تصاوير و جدول ها باشد. حاشيه بندي از سمت بالا 4 سانتيمتر و از سمت راست، چپ و پائين 3 سانتيمتر وفاصله سطرها singleدر نظرگرفته شود.متن مقاله مشتمل بر بخشهاي زير است:

عنوان مقاله:

عنوان مقاله ساده ، رسا ( قلم ب – نازنين 14 ضخيم)

نگارنده يا نگارندگان:

اسامي نويسندگان ( قلم ب- نازنين 12 ضخيم)1، اسامي نويسندگان2 و اسامي نويسندگان3 (قلم ب- نازنين12 نازك)، محل فعاليت( قلم ب- نازنين 12 نازك)، نويسنده مسئول : نام ،آدرس مكاتباتي و آدرس اينترنتي(قلم ب- نازنين 11 نازك)

چكيده مقاله: (قلم ب- نازنين 12 ضخيم)

متن چكيده (قلم ب- نازنين 11 ضخيم) بايد در يك پاراگراف و حداكثر تعداد كلمات 250 كلمه و چكيده فارسي و انگليسي مطابقت داشته باشد.چكيده مي بايست چهاربخش مقدمه، مواد و روشها،نتايج و بحث و نتيجه گيري كلي را پوشش دهد. نيازي به نوشتن منبع در چكيده نيست.

كلمات كليدي: (قلم ب- نازنين 12 ضخيم)

بعد از چكيده حداقل 3 و حداكثر 6 كلمه كليدي به ترتيب حروف الفبا آورده شود. (قلم ب- نازنين 11 ضخيم)

مقدمه: (قلم ب- نازنين 12 ضخيم)

متن مقدمه ( قلم ب- نازنين 12 نازك) وفرمت نوشتن آن كاملا" مطابق با الگوي حاضر باشد. متن مقاله بصورت يك ستوني در صفحه تايپ شود. در متن مقاله بايد براي ارجاع منابع به ترتيب نام خانوادگي نويسنده وسال آورده شود(حقاني،1387). در بخش مقدمه اشاره به طرح مسئله، اهداف، سوابق، سوال ها و فرضيه ها، محدوده و قلمرو پژوهش الزامي است.

مواد و روش ها: (قلم ب- نازنين 12 ضخيم)

در اين بخش ( قلم ب- نازنين 12 نازك) به معرفي واحدهاي آزمايشي مورد مطالعه، طرح آزمايشي مورد استفاده، نحوه اجرا، نحوه جمع آوري داده­ها و در  نهايت نحوه آناليز داده ها حتي الامكان با جزئيات پرداخته مي شود. از جدول و نمودار حتي المقدور جهت توصيف چگونگي تحقيق استفاده شودو مطالب كامل وگويا باشد. عنوان هر شكل را زير آن و عنوان هر جدول را بالاي آن قرار دهيد. شماره شكل ها و جدول ها را در متن خود متذكر شويد.

نتايج: (قلم ب- نازنين 12 ضخيم)

در اين بخش ( قلم ب- نازنين 12 نازك)  ابتدا نتايج بدست آمده از انجام آزمايش كه بطور كامل تامين كننده اهداف باشند، ذكر مي شود و نتايج حاصل از تحقيق حاضر با نتايج ساير محققين داخل و يا خارج از كشور مقايسه مي گردد و در صورت عدم تطابق نتايج با گزارش هاي ساير محققين ، ذكر دلايل اختلاف الزامي است.

نتيجه گيري كلي : (قلم ب- نازنين 14 ضخيم)

در اين بخش( قلم ب- نازنين 12 نازك)  نتيجه كلي تحقيق ذكر مي شود. مي توان در صورت نياز پيشنهاد و يا راهكاري را نيز براي افزايش صحت و تكرارپذير بودن نتايج ارائه داد.

منابع مورد استفاده:

فهرست منابع بايستي به ترتيب حروف الفبايي ( نام خانوادگي اولين مؤلف)ذكر گردد. ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي تنظيم شود.

فهرست منابع فارسي: (قلم ب- نازنين 12 ضخيم) وفهرست منابع انگليسي: Times New Roman11

-          نحوه درج منابع در متن

اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي آيد.اگر به نام نويسنده در متن اشاره مي شود سال انتشار داخل پرانتز درج مي گردد. اگر به مقاله اي كه دو نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو، هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز مي آيد.اگر مقاله بيشتر از3 نويسنده داشته باشد فقط نام نويسنده اول همراه با ذکر "و همکاران" به همراه سال انتشار داخل پرانتز آورده مي شود.

-          نحوه نوشتن مراجع در فهرست منابع

بر اساس مثال هاي زير اقدام گردد:

-    بریمانی، احمد، 1356. ماهی شناسی و شیلات. جلد دوم. چاپ اول. انتشارات دانشگاه ارومیه. صفحات 180-170

- Martin, A. M., 1994. Aquaculture Applications. In: Biotechnological Applications in Fisheries Processing   ed. Martin A. M., First edition, Chapman and Hall press, pp: 371-463.