صفحه اصلی > هزینه ثبت‌نام
.: هزینه ثبت‌نام


ردیف نوع شرکت در همایش هزینه ثبت‌نام دانشجو هزینه ثبت‌نام هیأت‌علمی و آزاد
۱ حضوری ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ غیرحضوری ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۳ مقاله دوم و بعد از آن ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰

کلیه هزینه‌ها به ریال می‌باشد.